Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vydává v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník") Petra Feldová, se sídlem Resnerova 26, 74283 Klimkovice IČO: 01678612, DIČ CZ8557195702, zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostrava, e-mailová adresa: prokvetinu@gmail.com, telefon +420 720757444 (dále jen "Prodávající"). Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 30.4.2021.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Spotřebitele nebo Podnikatele (jak jsou tyto pojmy definovány níže) (Spotřebitel a Podnikatel dále společně jen "Kupující") při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetových stránkách dostupných na adrese www.prokvetinu.cz (dále je "Internetový obchod").
 2. Pro účely těchto Obchodních podmínek se: a/ spotřebitelem rozumí Kupující - fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s Prodávajícím anebo s ním jinak jedná (dále jen "Spotřebitel") b/ podnikatelem rozumí Kupující - fyzická či právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen "Podnikatel"). Za Podnikatele se považuje zejména (nikoliv však výlučně) pro účely ochrany spotřebitele také fyzická či právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 3. Kupující, který v rámci uzavírání kupní smlouvy v Internetové obchodě uvede své identifikační číslo (IČO), bere na vědomí, že se považuje za Podnikatele a nevztahují se na něj ustanovení těchto Obchodních podmínek a Občanského zákoníku určené pro Spotřebitele.
 4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Tyto Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Zboží, včetně uvedení jeho kupní ceny a základního popisu je prezentováno v rámci katalogu Internetového obchodu. Kupní cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy. Kupní cena zboží je platná po dobu, po kterou je zobrazena v Internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v Internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V Internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v Internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky v rozsahu v jakém je tak umožněno v rámci objednávky v Internetovém obchodě, není-li u příslušného zboží uvedeno, že platí pro jiné území či jeho část.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží není možné kombinovat, neprohlásí-li Prodávající v Internetovém obchodě výslovně, že určitou slevu z kupní ceny lze kombinovat s jinou slevou.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Náklady, které Kupujícímu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Objednání zboží provádí kupující těmito způsoby a/ prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě. b/ vyplněním objednávkového formuláře bez registrace
 3. Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat za [částka] Kč" (v případě platby hotově) či "Zaplatit" (v případě platby platební kartou). Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky Kupující souhlasí s platným a účinným zněním těchto Obchodních podmínek.
 5. Bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení objednávky a fakturu - daňový doklad na elektronickou adresu, kterou Kupující zadal při registraci nebo vyplnění objednávkového formuláře. Přílohou jsou aktuální obchodní podmínky.
 6. Jestliže Prodávající není schopen dodat objednaný druh zboží, objednané množství zboží či objednanou jakost zboží, zašle Kupujícímu na jeho elektronickou adresu změnu nabídky, která se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky zaslaným Prodávajícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.
 7. Potvrzené objednávky jsou závazné. Kupující je oprávněn zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím, a to telefonicky na telefonní číslo nebo písemně na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v Internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho elektronickou adresu změnu nabídky. Změna nabídky se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.
 9. Kupující je v Internetovém obchodě identifikován vždy na základě své e-mailové adresy. Kupující není oprávněn umožnit využívání své e-mailové adresy třetím osobám
 10. V Internetovém obchodě platí zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující je oprávněn uhradit kupní cenu zboží a případné další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány, nebo hotově při osobním vyzvednutí objednávky v kamenné prodejně na adrese Náměstí 66, 74283 Klimkovice.
 2. V případě platby platební bránou postupuje kupující podle pokynů poskytovatele platební brány.
 3. Společně s kupní cenou zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u příslušného správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad bude Kupujícímu zaslán na elektronickou adresu Kupujícího a Kupující objednáním zboží souhlasí s tímto způsobem zaslání daňového dokladu. V případě osobního vyzvednutí obdrží kupující účtenku při převzetí objednávky.
 6. Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Kupující je povinen v rámci objednávky zboží určit některý z následujících způsobů dodání zboží: a/ na adresu určenou Kupujícím v objednávce. A to na území v rozsahu v jakém je tak umožněno v rámci objednávky v Internetovém obchodě. b/ osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese Náměstí 66, 74283 Klimkovice c/ s výjimkou řezaných živých květin též prostřednictvím služby Zásilkovna provozované společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 284 08 306, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387 (dále jen "Zásilkovna"). Způsob doručení vybírá kupující při objednání.
 2. Kupující není oprávněn jednou zvolený způsob dodání změnit.
 3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží, resp.jiným způsobem doručení zboží.
 5. V případě dodání zboží prostřednictvím služby Zásilkovna je Kupující oprávněn zboží vyzvednout v provozní době výdejního místa, které si zvolil a to obvykle do 7 kalendářních dnů od oznámení o jeho uložení. Prodávající či Zásilkovna jsou oprávněni tuto lhůtu jednostranně zkrátit v období od 1. října do 30. ledna nejméně na 5 kalendářních dnů bez možnosti jejího prodloužení. Oznámení o zkrácení lhůty k vyzvednutí zboží musí být oznámeno Kupujícímu nejméně jeden týden předem. O uložení zboží na výdejním místě je Kupující informován nejméně e-mailem. Součástí informace je heslo, které je Kupující povinen sdělit při vyzvednutí zboží, případně prokázat svou totožnost občanským průkazem. Nebude-li zásilka Kupujícím vyzvednuta ve shora uvedené lhůtě, bude vrácena zpět Prodávajícímu.
 6. Při dodání zboží - alkoholických nápojů ověří a/ v případě dodání na adresu určenou Kupujícím pracovník provozovatele přepravních služeb, b/ v případě osobního odběru pracovník Prodávajícího, či c/ v případě dodání prostřednictvím služby Zásilkovna pracovník výdejního místa dovršení věku 18 let Kupujícího (či jeho zástupce). Alkoholické nápoje je možné předat Kupujícímu (či jeho zástupci) toliko v případě, že dovršení věku 18 let kupující prokáže předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti. Při předání může být zaznamenáno i číslo a datum platnosti dokladu totožnosti. V případě, že Kupující (či jeho zástupce) neprokáže dovršení věku 18 let, odmítne prokázat svou totožnost shora popsaným způsobem či zaznamenání údajů, nebude mu zboží předáno a Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad tyto neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či v případě neoprávněné manipulace se zásilkou není Kupující povinen zásilku od přepravce převzít.
 8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Nebezpečí škody na objednaném zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Spotřebitel má, v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů: a/ ode dne převzetí zboží, b/ ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, c/ ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 2. Spotřebitel však nemůže mj. odstoupit od kupní smlouvy: a/ poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy b/ dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu (zejména vazba živých květin nebo jiné jejich úpravy dle přání Spotřebitele), c/ dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (zejména živé květiny a zboží vyrobené byť částečně z živých květin), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím d/ dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit e/ v dalších případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku.
 3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Spotřebitel na elektronickou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí formuláře.
 5. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to způsobem, který je od Spotřebitele přijal. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem, nežkterým je od Spotřebitele přijal jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 7. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 8. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 9. Zboží musí vrátit Spotřebitel prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 10. Podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech uvedených v Občanském zákoníku.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a/ má zboží vlastnosti, které si Prodávající a Kupující ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Kupujícím anebo výrobcem b/ se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c/ zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d/ je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti e/ zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí v případě, že jsou zbožím živé květiny. Kupující bere na vědomí, že opadávání či uvadání květin není vadou, ale přirozeným biologickým procesem stárnutí řezaných květin.
 3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. V případě, že jsou zbožím řezané květiny, je Spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu po převzetí, nejpozději však do 48 hodin
 4. Je-li právo z vadného plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo: a/ na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci b/ na odstranění vady opravou věci, c/ na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d/ odstoupit od kupní smlouvy
 5. Je-li právo z vadného plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo: a/ na odstranění vady, nebo b/ na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nelze měnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 7. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o vyřízení reklamace v souladu s Reklamačním řádem Prodávajícího.
 9. Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace.
 10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele").
 12. Další práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Spotřebitelem z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele.

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat internetové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 7. Znění Obchodních podmínek může Prodávající kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před takovou změnou Obchodních podmínek
 8. Přílohou těchto Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 30.4. 2021Příloha č. 1
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Petra Feldová

Resnerova 26,

74283 Klimkovice

prokvetinu@gmail.com

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy, jejímž předmětem byl nákup tohoto zboží:

Datum objednání/datum obdržení*: .............................

Číslo objednávky: ...................................

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem.........................................a budou navráceny zpět způsobem ......................................(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):................................................................

Jméno a příjmení:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

V...............................dne .........................

Jméno a příjmení: ................................................

*Nehodící se škrtněte